Hỏi và trả lời!

Hiểu or k?
Kết một câu là “chả hiểu”.

Vui or k?
Kết một câu là “vui”.

Thích or k?
Kết một câu là “thích”.

Có cố gắng được k?
Chắc là được.

Có quyết tâm k?
Chắc là có.

Vậy hãy làm nhá?
Làm được mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: